ការពិតទាំងមូលនៃ គេងស្រមុក - តើវាពិតទេ?

ការស្រមុកមិនមែនជាជំងឺឬរោគសញ្ញាទេ។ វាគ្រាន់តែជាសម្លេងប៉ុណ្ណោះ។ វាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពនៃសារធាតុមួយចំនួននៅក្នុងខួរក្បាល។ ផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុកទូទៅបំផុតដែលអាចរកបានសម្រាប់មនុស្សទូទៅភាគច្រើនគឺអាល់ហ្សុលនិងឪពុកម្តាយរបស់វាគឺវីត។ ផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុកដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតគឺអាល់ហ្សូលនិងវីលីក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃហេតុផលទូទៅមួយចំនួនដែលអ្នកប្រហែលជាចង់ពិចារណាលើផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុក៖ មូលហេតុទូទៅបំផុតសម្រាប់ការស្រមុកគឺជាស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រនិងស្ថានភាពនៃការគេងមិនដកដង្ហើម។ ទាំងនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលការស្រមុកអាចជាកត្តាបង្កឱ្យមានស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក។ ដំបូងខួរក្បាលកំពុងឆ្លើយតបជានិច្ចចំពោះការរំញោចដោយរំញោចដង្ហើមនិងចង្វាក់បេះដូង។ នេះជាករណីពិសេសនៅពេលអ្នកកំពុងស្រមុក។ ការស្រមុកគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ខួរក្បាលដែលកំពុងធ្វើអ្វីមួយជានិច្ចហើយអ្នកអាចជួបប្រទះវាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

មានស្រមុកច្រើនប្រភេទនៅក្នុងខ្លួន។ ប្រភេទនៃការស្រមុកទូទៅបំផុតគឺៈអ៊ីប៉ូតូដូណី - ចង្វាក់ដង្ហើមមិនទៀងទាត់

និងអារម្មណ៍នៃការដកដង្ហើមនៅក្នុងទ្រូងរបស់អ្នក។ វាជារឿងធម្មតាទេដែលការស្រមុករបស់អ្នកអាចកាន់តែអាក្រក់នៅពេលអ្នកគេងឬសម្រាករយៈពេលខ្លី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់ sn ការស្រមុកអ្នកត្រូវតែមានអ្វីខុស។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Snore

Snore

Celine Bowen

ការពិតជាក់ស្តែងមើលទៅដូចនេះ: Snore ធ្វើការពិត។ យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចសន្និដ្ឋាននេះបានប្រសិនបើអ្នកឃើញការព...